fbpx

WHATSAPP: +31 (0) 6 18 35 03 35

Algemene Voorwaarden Fortius Recruitment Geldig vanaf 03 juli 2018

Ingeschreven bij de K.v.K. in Rotterdam onder nummer 66171105

 

Toelichting document

Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Fortius Recruitment en haar opdrachtgevers.

De dienstverlening van Fortius Recruitment kent, onafhankelijk van branche of specialisme, drie basisvormen in haar dienstverlening. Uitgangspunt hierbij is de behoefte van opdrachtgevers aan bemiddeling van personeel voor een tijdelijke vacature of een structurele vacature, of de behoefte aan de ontwikkeling van haar personeel.

 1. Detachering
 2. Werving & Selectie
 3. ZZP
 4. Doorleners
 5. Adviesvoorwaarden
 6. Privacy 

H​oofdstuk 1 Detachering

Tijdelijk personeel voor interim opdrachten

Artikel 1: Werkingssfeer

Om te voorzien in de behoefte aan tijdelijke krachten, bijvoorbeeld voor een speciaal project, wegens ziekte of omdat de werkdruk tijdelijk toeneemt, biedt Fortius Recruitment dienstverlening aan in de vorm Fortius Recruitment Detachering. Een gedetacheerde medewerker is in dienst bij Fortius Recruitment en wordt door Fortius Recruitment begeleid en beoordeeld en krijgt maatwerk opleidingen. Een gedetacheerde medewerker (interim professional) kan niet kosteloos door de opdrachtgever worden overgenomen, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen onder welke voorwaarden dit is toegestaan. De bepalingen in deze paragraaf hebben betrekking op de opdracht tot het door Fortius Recruitment op tijdelijke basis inzetten van een Fortius Recruitment Gedetacheerde.

Artikel 2: Definities

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Inzet​: de tewerkstelling van een Fortius Recruitment Gedetacheerde in het kader van een opdracht. De werkzaamheden vinden te allen tijde plaats onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.

Fortius Recruitment Gedetacheerde​: de ten behoeve van een opdracht in te zetten c.q. ingezette medewerker van Fortius Recruitment. Een gedetacheerde medewerker kan werknemer in loondienst van Fortius Recruitment zijn, maar bijvoorbeeld ook Zelfstandig Professional of werknemer van een derde partij.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens leiding en toezicht de Fortius Recruitment Gedetacheerde in het kader van de opdracht werkzaam is.

Tarief​: het door de opdrachtgever ter zake van de inzet van de Fortius Recruitment Gedetacheerde aan Fortius Recruitment verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur berekend, tenzij anders vermeld.

Artikel 3: Aanvraag en selectie

a. De opdrachtgever verstrekt Fortius Recruitment voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de opdracht en de werkzaamheden, aangevuld met informatie over functie-eisen, inschaling, de toepasselijke arbeidsvoorwaarden (voor zover benodigd om de inlenersbeloning vast te kunnen stellen), werktijden, arbeidsduur, arbeidsplaats en alle wettelijk vereiste gegevens m.b.t. de arbeidsomstandigheden. Fortius Recruitment selecteert aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie één of meer Fortius Recruitment Gedetacheerden, die zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd een voorgestelde Fortius Recruitment Gedetacheerde af te wijzen.

b. Fortius Recruitment schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien haar inspanningen om welke reden dan ook niet - of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn - leiden tot de daadwerkelijke inzet van een Fortius Recruitment Gedetacheerde.

c. Fortius Recruitment is te allen tijde gerechtigd opdrachten niet aan te nemen of terug te geven indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever naar het oordeel van Fortius Recruitment onvoldoende is gebleken. Bij tussentijdse beëindiging om deze reden wordt naar de stand van de opdracht afgerekend. Het bepaalde in artikel 10 (Geen overname) blijft onverkort van toepassing.

d. Fortius Recruitment is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de inzet van een Fortius Recruitment Gedetacheerde die niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever onverwijld en binnen 8 dagen na aanvang van de inzet een schriftelijke klacht ter zake bij Fortius Recruitment indient en daarbij aannemelijk maakt dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Fortius Recruitment bij de selectie.

Artikel 4: Duur van de opdracht

De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. De opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor

▪ een vaste periode (een opdracht met vastgestelde einddatum) of

▪ een bepaalbare periode (een opdracht op projectbasis, waarbij een objectief bepaalbare gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld voltooiing van het project, de opdracht doet eindigen) of

▪ een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt (een project met een uiterste einddatum).

De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat de vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.

Met het oog op de wettelijke aanzegverplichting voor tijdelijke contracten geldt dat opdrachtgever geacht wordt Fortius Recruitment tijdig te informeren over een eventuele wens tot verlenging. Bij uitblijven van een tijdige kennisgeving zal Fortius Recruitment werknemer aanzeggen niet te zullen verlengen. Wenst opdrachtgever daarna alsnog te verlengen of komt zij terug op een eerdere kennisgeving te willen verlengen, dan zijn de aanzegkosten voor rekening opdrachtgever.

 1. Fortius Recruitment heeft het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen de opdrachtgever en Fortius Recruitment bestaande opdrachten op te schorten, dan wel deze opdrachten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
 2. de opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de opdracht; of
 3. aannemelijk wordt dat de opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens Fortius Recruitment zal (kunnen) voldoen; of
 4. de opdrachtgever geliquideerd is of in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.

Bij ontbinding van een opdracht worden de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Fortius Recruitment direct opeisbaar.

De opdracht eindigt van rechtswege indien en zodra Fortius Recruitment de Fortius Recruitment Gedetacheerde niet meer kan inzetten doordat de arbeidsovereenkomst tussen Fortius Recruitment en de Fortius Recruitment Gedetacheerde is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. Fortius Recruitment schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.

Het eindigen van een opdracht laat verplichtingen van de opdrachtgever jegens Fortius Recruitment m.b.t. door Fortius Recruitment bij opdrachtgever geïntroduceerde Fortius Recruitment Gedetacheerden onverlet.

Artikel 5: Functie en beloning

Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de kandidaat uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de opdrachtgever. De beloning van de kandidaat, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen en ADV wordt vastgesteld op basis van de bij opdrachtgever geldende beloning en conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

De opdrachtgever stelt Fortius Recruitment tijdig en ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de beloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen. Overwerk, ploegendiensten, werk op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de bij opdrachtgever geldende regeling en aan de opdrachtgever doorberekend.

Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de kandidaat uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan Fortius Recruitment onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de kandidaat zal opnieuw worden vastgesteld en het tarief wordt overeenkomstig gecorrigeerd.

Artikel 6: Arbeidsduur en werktijden

De arbeidsomvang en de werktijden van de Fortius Recruitment Gedetacheerde bij de opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de Fortius Recruitment Gedetacheerde zijn gelijk aan de bij opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Fortius Recruitment Gedetacheerde voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de Fortius Recruitment Gedetacheerde de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

Artikel 7: Leiding en toezicht

a. De werkzaamheden vinden plaats onder algehele verantwoordelijkheid, leiding en toezicht van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Fortius Recruitment Gedetacheerde bij de uitoefening van leiding en toezicht gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

b. Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Fortius Recruitment niet toegestaan de Fortius Recruitment Gedetacheerde op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Bij doorlening geldt te allen tijde dat opdrachtgever alle relevante verplichtingen uit deze voorwaarden, in het bijzonder die met betrekking tot arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, overname en aansprakelijkheid op zijn beurt onverkort en voorzien van gelijkluidende boetebepalingen met zijn opdrachtgever overeenkomt en dat hij jegens Fortius Recruitment volledig instaat voor de nakoming daarvan.

c. De opdrachtgever kan de Fortius Recruitment Gedetacheerde slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien Fortius Recruitment en de Fortius Recruitment Gedetacheerde daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. Ook tewerkstelling van de Fortius Recruitment Gedetacheerde in het buitenland is slechts mogelijk, indien dit schriftelijk is overeengekomen met Fortius Recruitment en de Fortius Recruitment Gedetacheerde daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 8: Arbeidsomstandigheden

a. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is jegens de Fortius Recruitment Gedetacheerde en Fortius Recruitment verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

b. De opdrachtgever is gehouden om aan de Fortius Recruitment Gedetacheerde en aan Fortius Recruitment tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de Fortius Recruitment Gedetacheerde actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en over alle specifiek voor de werkplek van de Fortius Recruitment Gedetacheerde relevante risico’s en aandachtspunten.

c.Indien de Fortius Recruitment Gedetacheerde een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het

Artikel 9: ongeval dan wel beroepsziekte.

De opdrachtgever informeert Fortius Recruitment zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt daarbij een kopie van de opgestelde rapportage.

Artikel 10: Vervanging

 1. Fortius Recruitment is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ingezette Fortius Recruitment Gedetacheerde door een andere Fortius Recruitment Gedetacheerde onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Fortius Recruitment , behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijnen van het UWV. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden kunnen afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
 2. Fortius Recruitment schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien Fortius Recruitment om welke reden dan ook een Fortius Recruitment Gedetacheerde of een vervanger niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen bij de opdrachtgever kan inzetten.
 3. Bij arbeidsongeschiktheid van een Fortius Recruitment Gedetacheerde is Fortius Recruitment niet gehouden voor onmiddellijke vervanging zorg te dragen. Indien de arbeidsongeschiktheid langer dan twee maanden duurt of verwacht wordt te zullen gaan duren, treden Fortius Recruitment en de opdrachtgever met elkaar in overleg over de mogelijkheden van vervanging.

Artikel 11: Overname

 1. Behoudens wanneer nadrukkelijk en schriftelijk een overnametermijn is overeengekomen, geldt dat het opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie niet is toegestaan om een Fortius Recruitment Gedetacheerde gedurende de uitvoering van een opdracht of gedurende 12 (twaalf) maanden na afloop daarvan, ongeacht de reden van beëindiging, buiten Fortius Recruitment om in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten.
 2. Het is de opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie eveneens niet toegestaan om een door Fortius Recruitment in het kader van een (beoogde) opdracht aan de opdrachtgever voorgestelde Fortius Recruitment Gedetacheerde binnen een periode van 12 (twaalf) maanden na het bedoelde voorstellen aan opdrachtgever, buiten Fortius Recruitment om in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten. Tenzij de opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, geldt dit ook indien de door Fortius Recruitment geïntroduceerde Fortius Recruitment Gedetacheerde bij opdrachtgever al op enigerlei wijze bekend mocht blijken te zijn.
 3. Indien de opdrachtgever in strijd met dit artikel (a. of b.) handelt, is de opdrachtgever aan Fortius Recruitment een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte van € 25.000,--.
 4. De opdrachtgever die, nadat een nadrukkelijke en schriftelijke overnametermijn is afgesproken, overgaat tot overname voordat die overnametermijn is verstreken, is aan Fortius Recruitment een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van 50% van het geoffreerde c.q. laatst geldende uurtarief, vermenigvuldigd met het verschil tussen het aantal door de kandidaat voor Fortius Recruitment bij de opdrachtgever reeds gewerkte en gefactureerde uren en de overeengekomen overnametermijn.
 5. Onder Fortius Recruitment Gedetacheerde wordt in dit artikel derhalve mede verstaan: de Fortius Recruitment Gedetacheerde die in de voorafgaande 12 (twaalf) maanden door Fortius Recruitment is voorgesteld aan de opdrachtgever en de Fortius Recruitment Gedetacheerde wiens inzet minder dan 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan het aangaan van de arbeidsverhouding met de opdrachtgever is geëindigd. De overnamebepalingen van dit artikel gelden nadrukkelijk ook voor ZZP’ers en andere kandidaten die niet in loondienst bij Fortius Recruitment zijn.

Artikel 12: Opschorting

De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de Fortius Recruitment Gedetacheerde tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. Indien de opdrachtgever zonder dat er sprake is van overmacht tijdelijk geen werk heeft voor de Gedetacheerde of de Fortius Recruitment Gedetacheerde niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan Fortius Recruitment het tarief te voldoen over het laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren.

Artikel 13: Bedrijfssluitingen

De opdrachtgever dient Fortius Recruitment bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat Fortius Recruitment deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de Fortius Recruitment Gedetacheerde. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever Fortius Recruitment onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de opdrachtgever nalaat om Fortius Recruitment tijdig te informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Fortius Recruitment het tarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

Artikel 14: Aansprakelijkheid opdrachtgever

a. De opdrachtgever zal aan de Fortius Recruitment Gedetacheerde vergoeden (en Fortius Recruitment vrijwaren tegen) alle schade en kosten (inclusief de kosten van rechtsbijstand) die de Fortius Recruitment Gedetacheerde in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of Fortius Recruitment daarvoor aansprakelijk is op grond van de wet en in het bijzonder de artikelen 7:658 (arbeidsomstandigheden), 7:611 (goed werkgeverschap) of 6:108 (schadevordering bij overlijden) uit het Burgerlijk Wetboek. De opdrachtgever zal aan de Fortius Recruitment Gedetacheerde de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.

b. De opdrachtgever die enige verplichting uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding aan Fortius Recruitment van alle daaruit voortvloeiende schade en kosten (inclusief de kosten van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient Fortius Recruitment zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat Fortius Recruitment eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding.

c. De opdrachtgever vrijwaart Fortius Recruitment voor elke aansprakelijkheid van Fortius Recruitment als werkgever van de Fortius Recruitment Gedetacheerde ter zake van de in dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Fortius Recruitment verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 15: Aansprakelijkheid Fortius Recruitment 

a. Fortius Recruitment is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren en beste kunnen uit te voeren. Indien en voor zover Fortius Recruitment deze verplichting niet nakomt, is Fortius Recruitment , met inachtneming van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Fortius Recruitment . Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van Fortius Recruitment is beperkt tot het door Fortius Recruitment aan de opdrachtgever in rekening te brengen tarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door Fortius Recruitment maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven. Aansprakelijkheid van Fortius Recruitment voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

b. Fortius Recruitment is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en verliezen toegebracht aan de opdrachtgever, aan een derde dan wel aan de Fortius Recruitment Gedetacheerde zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de Fortius Recruitment Gedetacheerde. Fortius Recruitment is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een verbintenis die door een Fortius Recruitment Gedetacheerde is aangegaan met of die voor hem is ontstaan jegens de opdrachtgever of een derde, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derde.

Artikel 16: Tarief

a. Het door de opdrachtgever aan Fortius Recruitment verschuldigde tarief wordt berekend over de uren waarop Fortius Recruitment op grond van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de Fortius Recruitment Gedetacheerde werkelijk gewerkte uren. Het tarief wordt verhoogd met procentuele toeslagen en kostenvergoedingen, voor zover van toepassing. Overwerk en werk op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) wordt in beginsel beloond conform de bij opdrachtgever geldende regeling. Onderstaande tabel vormt de daarbij ondergrens:

b. Fortius Recruitment is gerechtigd om het tarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen indien de kosten daarvan stijgen als gevolg van (wijzigingen in) sociale en fiscale wet en- regelgeving of van enig ander verbindend voorschrift, of als gevolg van reguliere verhoging van lonen en overige arbeidsvoorwaarden.

Daarnaast is Fortius Recruitment gerechtigd jaarlijks per 1 januari de tarieven aan te passen op basis van het CBS inflatiecijfer.

c. Iedere aanpassing van het tarief wordt door Fortius Recruitment zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever het tarief te laag is vastgesteld, is Fortius Recruitment gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht het tarief op het juiste niveau te brengen. Fortius Recruitment kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Fortius Recruitment zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 17: Facturatie en tijdverantwoording

a. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk c.q. digitaal geaccordeerde urenstaten.

b. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de op de urenstaten vermelde gegevens van de Fortius Recruitment Gedetacheerde correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de Fortius Recruitment Gedetacheerde, het aantal gewerkte uren, overuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het tarief is verschuldigd, eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten. De opdrachtgever staat in voor de tekeningsbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor ondertekening van de urenstaten en de hieraan gerelateerde facturering.

c. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de Fortius Recruitment Gedetacheerde in te dienen urenstaten, behoudt de opdrachtgever een kopie van de urenstaat. Bij verschil tussen de door de Fortius Recruitment Gedetacheerde bij Fortius Recruitment ingediende urenstaat en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt de door de Fortius Recruitment Gedetacheerde bij Fortius Recruitment ingediende urenstaat voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.

ma-vr     zaterdag   zondag   feestdagen
06-19 u 100%    150%   200%   200%
19-00 u 125%            
00-00 u 150%            

Artikel 18: Betaling

De opdrachtgever is te allen tijde gehouden om elke door Fortius Recruitment ingediende factuur binnen 30 (dertig) ​dagen na factuurdatum te voldoen. Indien een factuur niet binnen deze periode is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan opdrachtgever niet toegestaan. Uitsluitend betalingen aan Fortius Recruitment of aan een door Fortius Recruitment schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betaling aan een Fortius Recruitment Gedetacheerde is onverbindend en kan nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.

Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 500,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Fortius Recruitment is ingeroepen respectievelijk de vordering door Fortius Recruitment ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 19: Intellectuele eigendom

Fortius Recruitment zal de Fortius Recruitment Gedetacheerde op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen om, voor zover nodig en mogelijk, te bewerkstelligen c.q. te bevorderen, dat alle rechten van intellectuele eigendom op de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden toekomen of worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien Fortius Recruitment in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de Fortius Recruitment Gedetacheerde of anderszins kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Fortius Recruitment .

Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de Fortius Recruitment Gedetacheerde aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 bedoelde intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert Fortius Recruitment over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Fortius Recruitment .

Fortius Recruitment is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de Fortius Recruitment Gedetacheerde verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de Fortius Recruitment Gedetacheerde zich beroept op enig recht van intellectuele eigendom.

Artikel 20: Geheimhouding

Fortius Recruitment en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie in alle redelijkheid nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

Het is de opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan gegevens van een door Fortius Recruitment voorgestelde Fortius Recruitment Gedetacheerde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fortius Recruitment aan een derde bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever aan Fortius Recruitment een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,- per overtreding, onverminderd het recht van Fortius Recruitment van de opdrachtgever volledige schadevergoedin te vorderen.

Fortius Recruitment zal op verzoek van de opdrachtgever, naast wat hierover al met de Fortius Recruitment gedetacheerde overeengekomen is, de Fortius Recruitment Gedetacheerde verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij het om feiten van algemene bekendheid gaat of er op de Fortius Recruitment Gedetacheerde een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

Het staat de opdrachtgever vrij om de Fortius Recruitment Gedetacheerde rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert Fortius Recruitment over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Fortius Recruitment is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Fortius Recruitment Gedetacheerde.

Artikel 21: Discriminatie

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Fortius Recruitment worden meegewogen.

Artikel 22: Auto

Indien door opdrachtgever rechtstreeks (althans niet via Fortius Recruitment ) aan een Fortius Recruitment Gedetacheerde een auto of een andere bijtellings-plichtige zaak ter beschikking wordt gesteld, overlegt de opdrachtgever aan Fortius Recruitment onverwijld alle voor een correcte salarisverwerking benodigde gegevens, waaronder een opgave van begin- en einddatum, model en cataloguswaarde. Opdrachtgever is jegens Fortius Recruitment aansprakelijk voor niet, niet tijdig of onjuist verstrekte gegevens. Opdrachtgever is gehouden om alle wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten en is aansprakelijk voor alle mogelijke uit het gebruik voortvloeiende schade.

Artikel 23: Medezeggenschap

De opdrachtgever is gehouden om de Fortius Recruitment Gedetacheerde die lid is van een ondernemingsraad (bij werkgever of opdrachtgever) in de gelegenheid te stellen deze rechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving. Alléén indien de Fortius Recruitment Gedetacheerde medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is de opdrachtgever het tarief ook verschuldigd over de uren waarin de Fortius Recruitment Gedetacheerde onder werktijd werkzaamheden in verband van het uitoefenen van medezeggenschap verricht of een opleiding ter zake volgt.

Artikel 24: Rechtskeuze en geschillen

De relatie tussen opdrachtgever en Fortius Recruitment wordt volledig beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. Bij alle geschillen staat het ieder der partijen vrij - indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen - zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. In ieder geval is de rechtbank te Rotterdam bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.

Artikel 25: Slotbepaling

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepaling.

H​oofdstuk 2 Werving en Selectie

Artikel 26: Werkingssfeer

 1. Werving en selectie voor directe indiensttreding is de zoekopdracht waarbij Fortius Recruitment één of meer geschikte kandidaten ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever selecteert en mondeling of schriftelijk bij die opdrachtgever introduceert. Van een succesvolle vervulling van zo‟n zoekopdracht is sprake indien en zodra een door Fortius Recruitment bij de opdrachtgever voorgestelde kandidaat aldaar in dienst treedt.
 2. Onder indiensttreding wordt mede begrepen elke vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling van een door Fortius Recruitment geïntroduceerde kandidaat (bijv. als opdrachtnemer, als vennoot, als inleenkracht, enz.), al of niet via een derde en al of niet bij een andere vestiging van opdrachtgever en/ of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming.
 3. Onder een succesvolle vervulling van de werving en selectie zoekopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Fortius Recruitment aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie- al of niet na intrekking van de zoekopdracht- in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden, op enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij de opdrachtgever of bij de daaraan gelieerde onderneming werkzaam is.
 4. Tenzij opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het honorarium eveneens verschuldigd indien de door Fortius Recruitment geïntroduceerde kandidaat bij de opdrachtgever bekend mocht blijken te zijn.

Artikel 27: Uitvoering van een zoekopdracht

 1. Door de aanvaarding van een zoekopdracht tot werving en selectie neemt Fortius Recruitment een inspanningsverplichting op zich. Een voordracht van een kandidaat komt tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap.
 2. Indien er door tussenkomst van Fortius Recruitment één of meerdere gesprekken tussen een voorgestelde kandidaat en de opdrachtgever plaatsvindt, erkent de opdrachtgever een zoekopdracht aan Fortius Recruitment gegeven te hebben en aanvaardt de opdrachtgever de door Fortius Recruitment gehanteerde tarieven en betalingstermijnen.
 3. Inlichtingen die door de opdrachtgever zelf aan Fortius Recruitment zijn verstrekt, zullen als juist worden aanvaard.
 4. Referenties worden uitsluitend ingewonnen met toestemming van de kandidaat.
 5. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat.
 6. Fortius Recruitment is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of de

verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten door Fortius Recruitment in strijd met het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Eventuele aansprakelijkheid van Fortius Recruitment in dat geval is beperkt tot directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de betreffende zoekopdracht aan de opdrachtgever in rekening gebrachte en/of te brengen vergoeding.

Artikel 28: Duur van een zoekopdracht

Een zoekopdracht eindigt door het slagen daarvan, bestaande in de acceptatie door de opdrachtgever van de voorgedragen kandidaat of door het verstrijken van de eventueel overeengekomen maximale duur van de zoekopdracht. Partijen kunnen deze duur in onderling overleg verlengen.

Artikel 29: Honorarium

 1. Bij een succesvolle vervulling van de werving & selectie opdracht wordt door Fortius Recruitment aan de opdrachtgever een honorarium van 23% van het bruto jaarsalaris van de kandidaat in rekening gebracht, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

Artikel 30:

 1. Het bruto jaarsalaris is het jaarsalaris inclusief alle emolumenten, die de door Fortius Recruitment aangedragen kandidaat bij opdrachtgever gaat verdienen. Onder emolumenten wordt in dit kader verstaan: vakantiebijslag, dertiende maand, tantième, bonussen en provisies, auto van de zaak (gefixeerd op 15% van de cataloguswaarde), onkostenvergoedingen en verder alle als inkomsten te kwantificeren uitkeringen (management-)vergoedingen en employee benefits. In het geval van een dienstverband korter dan een jaar en/ of een werkweek korter dan 40 uur, wordt het bruto jaarsalaris waarover het honorarium wordt berekend gebaseerd op een vol jaar en een werkweek van 40 uur.
 2. In het geval zich een situatie voordoet waarbij het bruto jaarsalaris niet goed is vast te stellen, bijvoorbeeld vanwege variabele componenten, dan sluiten partijen aan bij de door Fortius Recruitment vast te stellen marktwaarde van de kandidaat.
 3. De opdrachtgever is, buiten het honorarium bij succesvolle bemiddeling, geen kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan Fortius Recruitment verschuldigd, tenzij hierover uitdrukkelijke afspraken tussen Fortius Recruitment en de opdrachtgever zijn gemaakt.

Informatieplicht

De opdrachtgever is gehouden om binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek aan Fortius Recruitment de gegevens te verstrekken betreffende het bruto jaarsalaris en de startdatum van de door Fortius Recruitment geselecteerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Fortius Recruitment gerechtigd de hoogte van het bruto salaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te facturen.

Artikel 31: Facturering, betaling en gevolgen wanbetaling

Het honorarium wordt aan de opdrachtgever gefactureerd 14 dagen vóór de datum van indiensttreding van en/ of de datum waarop de werkzaamheden aanvangen door de door Fortius Recruitment geselecteerde kandidaat.

De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Fortius Recruitment ingediende factuur voor werving en selectie te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Uitsluitend betalingen aan Fortius Recruitment werken bevrijdend.

Indien een factuur van Fortius Recruitment niet binnen 14 dagen na factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.

De kopiefactuur van de door Fortius Recruitment verzonden factuur geldt als volledig bewijs van verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renteberekening begint.

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Datum van betaling is de datum waarop de bank ons tegoed crediteert of Fortius Recruitment het verschuldigde bedrag contant heeft ontvangen.

Bezwaar omtrent enige factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Fortius Recruitment zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van bezwaar rust bij de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op bezwaar verwerkt. Een bezwaar doet niet af aan de betalingsverplichting.

Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte - door wie dan ook verleend - komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Fortius Recruitment is ingeroepen respectievelijk de vordering door Fortius Recruitment ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 32: Garantieregeling

 1. Indien een door Fortius Recruitment bemiddelde kandidaat binnen één maand na indiensttreding niet meer bij de opdrachtgever in dienst is, zal Fortius Recruitment , mits opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Fortius Recruitment heeft voldaan, eenmalig, naar beste vermogen, een nieuwe kandidaat trachten te werven en selecteren voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor de eerste kandidaat bij de opdrachtgever werkzaam is geweest. De procedure conform de oorspronkelijke opdracht bevestiging zal hiertoe opnieuw worden opgestart.
 2. Indien de opdrachtgever van de garantieregeling gebruik wenst te maken, dient hij Fortius Recruitment binnen 14 dagen na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat daarvan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen.
 3. Indien Fortius Recruitment binnen 3 maanden na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat er niet in slaagt een nieuwe kandidaat te werven en te selecteren, die bij de opdrachtgever in dienst treedt, betaalt Fortius Recruitment 50% van het door de opdrachtgever betaalde honorarium (dus niet de eventuele overige kosten) aan de opdrachtgever terug. Terugbetaling vindt niet plaats indien de opdrachtgever in de garantieperiode de door de eerste kandidaat vervulde functie zelf (al of niet via derden) heeft ingevuld. Fortius Recruitment zendt in geval van terugbetaling aan de opdrachtgever voor dit bedrag een creditfactuur en betaalt het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen daarna.
 4. Indien een door Fortius Recruitment in dit kader van deze garantieregeling voorgestelde kandidaat bij de opdrachtgever in dienst treedt, of indien Fortius Recruitment 50% van het honorarium heeft terugbetaald, of indien de opdrachtgever in de garantieperiode de functie zelf (al of niet via derden) heeft ingevuld, is Fortius Recruitment van haar verplichtingen uit hoofde van dit garantieartikel gekweten.

Artikel 33: Aansprakelijkheid

Fortius Recruitment draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen ten gevolge van handelen of nalaten van (project) medewerker met wie de opdrachtgever (mede) als gevolg van de werving en selectie door Fortius Recruitment een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 34: Verbod tot indienstneming van personeel

Verbod tot indienstneming van personeel

De opdrachtgever zal de op de offerte aangegeven vergoeding aan Fortius Recruitment verschuldigd zijn zodra hij voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met een door Fortius Recruitment geworven en/of geselecteerde kandidaat. Voorgaand is ook van kracht bij tewerkstelling op freelance basis.

Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen twaalf maanden na schriftelijke aanbieding van kandidaat niet toegestaan met een kandidaat van Fortius Recruitment rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behouden vooraf schriftelijke toestemming van Fortius Recruitment .

Ingeval van overtreding van lid 1 van dit artikel is de (potentiële) opdrachtgever aan Fortius Recruitment een boete verschuldigd ter grootte van zes bruto maandsalarissen van de betreffende kandidaat. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt om schadevergoeding te eisen onverlet.

In geval de opdrachtgever in een bouwcombinatie is betrokken, blijft de oorspronkelijk opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk jegens Fortius Recruitment bij overtreding van onderhavig artikel.

Artikel 35: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Rotterdam. De gedaagde partij wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de hoofdvestigingsplaats van Fortius Recruitment te Rotterdam.

H​oofdstuk 3 ZZP-ers

Artikel 36: Toepassing bepalingen

De bepalingen zoals opgenomen in hoofdstuk 1 ten aanzien van de projectdetachering zijn van overeenkomstige toepassing op de overeenkomsten die Fortius Recruitment met betrekking tot ZZP-ers aangaat met dien verstande dat het woord “(project) medewerker” dient te worden vervangen door het woord “ZZP-er”, tenzij in het hiernavolgende een afwijkende regeling is opgenomen.

Artikel 37: Aansprakelijkheid

Fortius Recruitment draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en/of verliezen aan derden, de opdrachtgever of de ZZP-er, ten gevolge van handelen of nalaten van de ZZP-er en/of opdrachtgever en/of derden. De ZZP-er is uitsluitend zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor een goede uitvoering van zijn werkzaamheden. Zowel de ZZP-er als de opdrachtgever zullen Fortius Recruitment vrijwaren terzake van eventuele vorderingen van enige vordering tot vergoeding van geleden schade.

Artikel 38: Verbod tot indienstneming / inlening van ZZP-ers

Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen, twaalf maanden na schriftelijke aanbieding van kandidaten en/of ZZP-er, niet toegestaan met deze kandidaten en/of ZZP-er van Fortius Recruitment rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Fortius Recruitment . Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen tijdens de opdracht en tot twaalf maanden na afloop van de opdracht niet toegestaan met ZZP-er van Fortius Recruitment rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens vooraf schriftelijke toestemming van Fortius Recruitment.

Ingeval van overtreding van lid 1 en/of 2 van dit artikel is de (potentiële) opdrachtgever aan Fortius Recruitment een boete verschuldigd ter grootte van € 25.000,-. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt om schadevergoeding te eisen onverlet.

In geval de opdrachtgever in een bouwcombinatie is betrokken, blijft de oorspronkelijk opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk jegens Fortius Recruitment bij overtreding van onderhavig artikel.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Rotterdam. De gedaagde partij wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de vestigingsplaats van Fortius Recruitment te Rotterdam.

H​oofdstuk 4 Doorleners

Artikel 39: Toepassing bepalingen

De bepalingen zoals opgenomen in hoofdstuk 1 ten aanzien van de projectdetachering zijn van overeenkomstige toepassing op de overeenkomsten die Fortius Recruitment met betrekking tot doorleen (project) medewerkers aangaat met dien verstande dat het woord “(project) medewerker” dient te worden vervangen door het woord “doorleen (project) medewerker”.

H​oofdstuk 5 Adviesvoorwaarden

Artikel 40: Terminologie

 1. Onder een adviesopdracht wordt verstaan een opdracht, zoals in overleg met opdrachtgever gedefinieerd, tot verstrekking van organisatieadvies, HR-advies, loopbaanadvies, psychologisch advies of onderzoek, het implementeren van HR instrumenten, het geven van trainingen of andere vormen van advies of coaching en het verrichten van werkzaamheden die in het verlengde hiervan liggen.
 2. Als in deze Algemene Adviesvoorwaarden gesproken wordt over trainingen, worden hieronder mede verstaan cursussen, workshops, seminars, congressen en overige opleidingsvormen.
 3. Daar waar gesproken wordt van trainer, zijn dezelfde bepalingen van toepassing op docent, dagvoorzitter, examinator en alle overige soorten van cursusleiders, HR specialisten en andere door Fortius Recruitment ingezette medewerkers.
 4. Deelnemer is degene die zich aanmeldt of aangemeld wordt voor een training of psychologisch onderzoek. De aanmelder van de deelnemer wordt zonder tegenbericht beschouwd als opdrachtgever, dus als degene die aansprakelijk is voor de hier beschreven Algemene Adviesvoorwaarden.

Artikel 41: Aanvaarding en bevestiging

Aanvaarding van een opdracht geschiedt schriftelijk aan de hand van een door Fortius Recruitment opgestelde offerte of opdrachtbevestiging, al of niet voorzien van een plan van aanpak. Dit gebeurt door middel van ondertekening door opdrachtgever van de offerte of de opdrachtbevestiging. Tenzij anders vermeld, hebben offertes een geldigheidsduur van veertien (14) dagen, waarna deze komen te vervallen. Voor de opdrachtbevestiging geldt dat deze de overeenkomst juist en volledig geacht wordt weer te geven als de opdrachtgever daartegen niet binnen acht (8) dagen na verzending, of indien dat een kortere periode is, voor de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden, schriftelijk en expliciet bezwaar heeft ingediend.

Artikel 42: Medewerking

Opdrachtgever verstrekt Fortius Recruitment tijdig alle informatie, documenten en medewerking die nodig zijn om de uitvoering van de opdracht goed en volgens schema te laten verlopen. Dit geldt zowel vooraf als tijdens de uitvoering van de opdracht. Dit omvat tevens het door Fortius Recruitment uitvoeren van noodzakelijke verbeteringen en het herstel van fouten in het verrichte werk voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is. Bij gebrek aan adequate informatieverschaffing of medewerking zal Fortius Recruitment zich van de verplichtingen in deze overeenkomst ontslagen mogen achten, zulks ter beoordeling van Fortius Recruitment .

Artikel 43: Inspanningsverplichting

Voor alle adviesopdrachten geldt dat Fortius Recruitment gehouden is zich maximaal in te spannen om de overeengekomen prestaties te leveren. Zij behoudt zich echter het recht voor om de uitvoering van een opdracht op te schorten of te annuleren om voor haar gegronde redenen (zoals onvoldoende deelnemers of kandidaten, ziekte van personeel of trainer, capaciteitsgebrek) zonder verplichting tot schadevergoeding aan deelnemer of opdrachtgever. In alle gevallen treden Fortius Recruitment en opdrachtgever met elkaar in overleg om een spoedige en geschikte oplossing te vinden.

Artikel 44: Tussentijdse wijziging en annulering adviesopdrachten

Opdrachtgever aanvaardt dat indien partijen overeenkomen dat een adviesopdracht tussentijds wordt uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing of het afgesproken tijdschema en de overeengekomen prijs hierdoor kunnen worden beïnvloed.

Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een adviesopdracht kunnen de door Fortius Recruitment bestede voorbereidingsuren en de reeds gemaakte kosten voor onder andere zaalruimte, vrijmaking personele capaciteit, drukwerk en overige kostenposten aan opdrachtgever in rekening gebracht worden. Een en ander voor zover deze zaken niet meer elders commercieel inzetbaar zijn gebleken, zulks ter beoordeling van Fortius Recruitment 

Artikel 45: Auteursrecht en eigendom werkmateriaal adviesopdrachten

Al het werkmateriaal (onder andere tekeningen, schema’s, modellen, software, cursusmappen, readers, presentaties, sheets, samenvattingen, rapporten, vragenlijsten en testen) dat door Fortius Recruitment in het kader van een adviesopdracht wordt verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Werkmateriaal is uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de deelnemer casu quo opdrachtgever. Werkmateriaal is bij de prijs van een adviesopdracht inbegrepen en mag worden behouden. Het mag echter niet in enigerlei vorm, mondeling, schriftelijk of elektronisch, worden verveelvoudigd, verspreid en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming of licentie van Fortius Recruitment of enige andere partij aan wie de auteursrechten toebehoren.

Zonder nadrukkelijke toestemming van Fortius Recruitment is het voorts niet toegestaan om op enigerlei wijze audio-/visuele opnamen te maken van een training of van een andere adviesopdracht.

Artikel 46: Tussentijdse beëindiging

Buiten eventuele bijzondere, nader af te spreken opzeggingsmogelijkheden geldt dat beide partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds kunnen beëindigen, indien één der partijen in staat van faillissement is komen te verkeren of aan deze partij surseance van betaling is verleend.

Artikel 47: Facturering en betaling

 1. Alle prijzen en tarieven door Fortius Recruitment verstrekt of genoemd, zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW.
 2. Bij overeenkomsten waarvan de uitvoering een periode van langer dan zes (6) maanden beslaat, behoudt Fortius Recruitment zich het recht voor om wijzigingen in de kostprijsfactoren (zoals tarieven, loonkosten, reiskosten, accommodatiekosten en materiaalkosten) geheel of gedeeltelijk door te berekenen.
 3. Voor wijzigingen als gevolg van overheidsmaatregelen of -voorschriften, in het bijzonder de wijziging van regels en tarieven van sociale premies en belastingen, geldt dat Fortius Recruitment deze per direct geheel of gedeeltelijk aan opdrachtgever kan doorberekenen. Fortius Recruitment stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 4. Facturering vindt telkens plaats overeenkomstig de afspraken die tussen Fortius Recruitment en opdrachtgever voor de betreffende opdracht worden gemaakt. Bij gebrek aan andere afspraken worden opdrachten op basis van nacalculatie per maand gefactureerd.
 5. Tenzij anders vermeld, geldt dat opdrachtgever binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum dient te hebben betaald. Verrekening of opschorting is in geen geval toegestaan. Bij gebrek aan tijdige betaling kan Fortius Recruitment zonder sommatie of ingebrekestelling een vertragingsrente van 2% over de verschuldigde hoofdsom (incl. BTW) per maand in rekening brengen. De opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van ten minste 15% van de hoofdsom vermeerderd met vertragingsrente, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever aan Fortius Recruitment de werkelijke (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden voor zover zij dit bedrag te boven mochten gaan.

Artikel 48: Aansprakelijkheid

 1. Fortius Recruitment verplicht zich om de overeengekomen opdracht uit te voeren naar professionele maatstaven van zorgvuldigheid en deskundigheid.
 2. Fortius Recruitment staat in voor betaling van het loon van het door haar ingezette personeel en voor een juiste afdracht van daarvoor verschuldigde premies en belastingen.
 3. Voor schade die opdrachtgever mocht lijden als gevolg van nalatigheden of tekortkomingen van door Fortius Recruitment ingezet personeel, daaronder begrepen trainers, begaan bij of tijdens de uitvoering van die opdracht, is Fortius Recruitment echter – behoudens opzet – niet aansprakelijk.

Artikel 49: Aansprakelijkheid

 1. Evenmin is Fortius Recruitment aansprakelijk voor letsel of schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, aan deelnemers of hun eigendommen. Opdrachtgever vrijwaart hiertoe Fortius Recruitment voor dergelijke aanspraken van derden.
 2. Voor directe of indirecte schade als gevolg van fouten, onjuistheden of onvolledigheden van welke aard ook in door Fortius Recruitment verstrekte informatie en werkmaterialen is Fortius Recruitment niet aansprakelijk; evenmin kan opdrachtgever aan die fouten, onjuistheden of onvolledigheden rechten ontlenen.
 3. Bij werkzaamheden die in het kader van de uitvoering van een opdracht op locatie van de opdrachtgever of diens opdrachtgever worden uitgevoerd, geldt dat opdrachtgever verantwoordelijk is voor nakoming van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden.
 4. De op enig moment door Fortius Recruitment wegens aansprakelijkheid op grond van – of ondanks – dit artikel te vergoeden schade zal nimmer het door Fortius Recruitment ter zake van de opdracht gefactureerde honorarium – of bij opdrachten met een doorlooptijd van meer dan zes (6) maanden het over de laatste zes (6) maanden ontvangen honorarium – overschrijden.

Artikel 50: Overname personeel

Zonder nadrukkelijke toestemming van Fortius Recruitment zal opdrachtgever tijdens de opdracht en gedurende een periode van één (1) jaar na beëindiging daarvan geen personeel (in de ruimste zin des woords, inclusief stafpersoneel) van Fortius Recruitment in dienst nemen of op enigerlei wijze, direct of indirect, via derden, werkzaam laten zijn, of met dat personeel direct of indirect over indiensttreding of tewerkstelling in gesprek treden. Bij overtreding van het bepaalde in dit lid verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare boete ter grootte van € 25.000,-.

Artikel 51: Geheimhouding

Opdrachtgever en Fortius Recruitment zullen met de grootste zorgvuldigheid omgaan met de specifieke informatie die zij over elkaars bedrijf verkrijgen.

Artikel 52: Toepasselijk recht, geschillen

Op deze Algemene Adviesvoorwaarden en alle offertes en overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Bij verschil van inzicht betreffende de (wijze van) uitvoering van de opdracht, de voortgang van de opdracht, de kwaliteit van het werk of de uitleg van deze Algemene Adviesvoorwaarden zullen Fortius Recruitment en opdrachtgever met spoed in goed overleg naar een oplossing zoeken. Geschillen zullen voor de bevoegde rechter in Rotterdam gebracht worden.

H​oofdstuk 6 ​Privacy

Artikel 53:

Fortius Recruitment en opdrachtgever behandelen de in het kader van de aan hen ter beschikking gestelde persoonsgegevens van de medewerkers/kandidaten vertrouwelijk en verwerken deze in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante privacywetgeving.

Artikel 54:

Afhankelijk van de verantwoordelijkheden en werkwijze, maken partijen, conform de AVG en aanverwante privacy-wetgeving, waar nodig nadere afspraken over onder ander de informatieplicht, de uitoefening van de rechten van betrokkenen, de gang van zaken bij ‘datalekken’ en over de bewaartermijnen. Voor de verwerking van door Fortius Recruitment aan opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens, draagt opdrachtgever een eigen verantwoordelijkheid in de zin van de AVG.

Artikel 55:

Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat aan Fortius Recruitment alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover opdrachtgever gerechtigd is deze te verstrekken op grond van de AVG.

Artikel 56:

Opdrachtgever vrijwaart Fortius Recruitment tegen alle aanspraken van medewerkers/kandidaten, van werknemers van opdrachtgever of van overige derden jegens Fortius Recruitment in verband met een overtreding door opdrachtgever van de AVG en overige privacywetgeving en vergoedt alle daarmee samenhangende door Fortius Recruitment gemaakte kosten.

Wij helpen u graag verder.

Plan uw afspraak of Bel gerust +31 (0) 10 302 7556

85+
Schoonmaak locaties
385+
Meubel, tapijt en autointerieur
220+
Onderhoud spoedklussen
285+
Schilderwerken

Onze tevreden klanten

Recent nieuws

Houden we van: 5 easy trucs om je huis snel en simpel schoon te makenRecent nieuws12-12-2021

Eigenlijk kun je de mensheid verdelen in drie groepen: zij die houden van schoonmaken, mensen die houden van opruimen, en mensen die echt een hekel aan beide hebben. Maar als je een mooi interieur...

Read More ...

ONDERHOUD AAN JE HUIS? VOORKOM VERRASSINGENRecent nieuws12-12-2021

 Je huis schilderen, dubbel glas plaatsen of de zolder isoleren… Het doet vaak even zeer in je portemonnee, maar je hebt er daarna weer jaren plezier van. Als je er tenminste op voorbereid bent. 10...

Read More ...

Neem contact op of mail ons direct.

FORTIUS CLEANING & Onderhoud

info@fortiuscleaning.com

 

Kantoor Rotterdam:   +31 (0) 10 302 7556
Whatsapp:    +31 (0) 6 18 35 03 35

 

Stadionweg 41, 3077 AS Rotterdam

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

E-mail adres:


Totale prijs € 0.00
Leeg Afrekenen